Polityka prywatności

Szanowny Kliencie,

dbając o najwyższą jakość świadczonych przez nas usług pamiętamy również jak ważne są dla Ciebie prywatne dane osobowe. Dbanie o ich bezpieczeństwo od zawsze było, w dalszym ciągu jest i będzie, dla nas sprawą priorytetową. Stąd też pragniemy poinformować Cię o naszych obowiązkach i przysługujących Ci prawach, znajdziesz je poniżej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. ( zwane dalej RODO ).

 

 1. Administrator Danych Osobowych.

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PHU „HANDWERKER” Rafał Nowakowski, z siedzibą w Kamieńcu Wrocławskim 55-002, ul. Wałowa 3, NIP: 8981049463, REGON: 022351283, zwany dalej „Administratorem danych osobowych”. Kontakt z administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: rodo@basenserwis.pl.

 

 1. Powody dla których przetwarzamy dane osobowe, oraz podstawy do ich przetwarzania.

Aby móc nawiązać z Panem/Panią kontakt i współpracę, oraz wykonać prawidłowo umowy zawarte zgodnie z zakresem naszej działalności, przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z obowiązującym prawem. Poniżej wyszczególniamy podstawowe cele przetwarzania takich danych, a także podstawy prawne.

 

W przypadku nawiązania kontaktu, w celu dokonania oferty i wyceny, usługi projektowania, doradztwa technicznego dotyczącego budowy basenu, wanny z hydromasażem, fontanny, sauny, łaźni, itp., nadzoru nad pracami oraz montażu, instalacji, modernizacji, serwisu i konserwacji, a także wykonania tychże usług przetwarzamy dobrowolnie podane dane osobowe, takie jak:

 • imię i nazwisko (jeżeli zostanie podane),
 • adres zamieszkania (jeżeli zostanie podany),
 • adres dotyczący przedmiotu kontaktu,
 • telefon,
 • adres e-mail,
 • numer zlecenia (numer identyfikacyjny nadany przez nasz system),
 • data rejestracji w naszym systemie.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy; jeżeli zdecyduje się Pan/Pani podać również nazwisko, uznajemy, że wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie również Pana/Pani nazwiska — wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

 

Dla celów przygotowania umowy sprzedaży lub wykonania usługi oraz wykonania tejże umowy, przetwarzamy takie dane osobowe jak:

W przypadku firmy:

 • imię i nazwisko osoby kontaktowej,
 • nazwa firmy i jej dane rejestrowe,
 • nr konta bankowego i dane banku prowadzącego rachunek,
 • adres do korespondencji,
 • dane teleadresowe dotyczące realizacji przedmiotu umowy,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • imię i nazwisko osoby upoważnionej do nadzoru nad realizacją umowy,
 • numer dowodu osobistego osoby upoważnionej do odbioru towaru – w przypadku dostaw.

W przypadku osób fizycznych:

 • imię i nazwisko,
 • numer pesel,
 • seria i numer dowodu osobistego,
 • adres,
 • nr konta bankowego i dane banku prowadzącego rachunek,
 • adres do korespondencji,
 • dane teleadresowe dotyczące realizacji przedmiotu umowy,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;

 

W celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • nazwa firmy (w przypadku firm),
 • adres firmy w przypadku firm),
 • adres e-mail,
 • numer zlecenia,
 • numer telefonu,
 • adres lokalizacji przedmiotu reklamacji,
 • ewentualnie numer rachunku bankowego – jeżeli następuje zwrot pieniędzy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;

 

W celu przesyłania za pośrednictwem e-mail aktualnej oferty handlowej produktów i usług które oferuje firma, oraz przysyłania informacji marketingowych, przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • imię i nazwisko,
 • nazwa firmy,
 • adres e-mail.

— o ile jest Pan/Pani zainteresowany(a) i wyraża dobrowolną zgodę na otrzymywanie takich powiadomień, które są realizowane w formie tzw. newsletter’a. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

 

W celu kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją umowy oraz w celu przekazania informacji handlowych i marketingowych przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • numer zlecenia.

— o ile jest Pan/Pani zainteresowany(a) formą kontaktu telefonicznego. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

 

W celu przesyłania powiadomień sms o treści reklamowej przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • nazwa firmy.

— o ile jest Pan/Pani zainteresowany(a) otrzymywaniem takich powiadomień. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

 

W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

W przypadku firmy:

 • imię i nazwisko,
 • nazwa firmy i jej dane rejestrowe,
 • nr konta bankowego i dane banku prowadzącego rachunek,
 • adres do korespondencji,
 • dane teleadresowe dotyczące realizacji przedmiotu umowy,
 • adres e-mail do wysyłki faktury VAT (w przypadku zgody na wysyłanie faktur drogą elektroniczną),
 • numer identyfikacyjny umowy / zlecenia.

W przypadku osób fizycznych:

 • imię i nazwisko,
 • numer pesel,
 • seria i numer dowodu osobistego,
 • adres,
 • nr konta bankowego i dane banku prowadzącego rachunek,
 • adres do korespondencji,
 • dane teleadresowe dotyczące realizacji przedmiotu umowy,
 • adres e-mail do wysyłki faktury VAT (w przypadku zgody na wysyłanie faktur drogą elektroniczną),
 • numer identyfikacyjny umowy / zlecenia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa;

 

W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • nazwa firmy,
 • adres e-mail,

ponieważ po pierwsze, przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności, po drugie, jeżeli zgłosi Pan/Pani np. sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych, musimy wiedzieć, wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego, ponieważ sobie tego nie życzy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku naszym interesem jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO);

 

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę,
 • adres zamieszkania (jeżeli został podany),
 • numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany),
 • adres e-mail,
 • IP,
 • numer zlecenia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku naszym interesem jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich);

 

W celu weryfikacji i  oceny ryzyka płatniczego dla określenia kredytu kupieckiego lub zastosowania odroczonego terminu płatności, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko i/lub ewentualnie dane rejestrowe firmy,
 • adres zamieszkania (jeżeli został podany),
 • numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany).

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku naszym interesem jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą zweryfikować, ocenić ryzyko płatnicze i określić formę rozliczania należności);

 

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko (jeżeli zostało podane) i/lub nazwa firmy,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • numer umowy / zlecenia.

— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku naszym interesem jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych ze sprzedażą, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda);

 

W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na naszej stronie internetowej, przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • data i godzina odwiedzin strony,
 • rodzaj systemu operacyjnego,
 • przybliżona lokalizacja,
 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,
 • czas spędzony na stronie,
 • odwiedzone podstrony,
 • podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku naszym interesem jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej);

 

W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy krótkie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);

 

W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • adres IP,
 • data i czas serwera,
 • informacje o przeglądarce internetowej,
 • informacje o systemie operacyjnym

— dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu z naszej strony. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku naszym interesem jest administrowanie stroną internetową);

 

 1. Cookies

Na naszej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystujemy tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a). Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):

 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
 • korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.

Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.

 

Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

 

Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.

 

 1. Prawo wycofania zgody.

jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

– jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila do Administratora danych osobowych na adres: rodo@basenserwis.pl lub wysyłając e-mail bezpośrednio na adres biura: sylwia.biuro@basenserwis.pl

Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

 1. Wymóg podania danych osobowych.
 • Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie wykonania umowy zawartej z Państwem lub umowy o współpracy czy też przygotowania dla Pana/Pani oferty handlowej.
 • Aby przygotować Państwu ofertę i dokonać z nami jakichkolwiek transakcji handlowej, zarówno przy jednorazowej transakcji jak i w ramach stałej współpracy, konieczne jest podanie: imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu e-mail, numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy czy też przygotować oferty handlowej.
 • Aby móc się skontaktować z Panem/Panią telefonicznie w sprawach związanych z realizacją zamówienia, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego.
 • Jeżeli życzy sobie Pan/Pani otrzymywać powiadomienia smsem o treści reklamowej, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie przesyłać wiadomości.
 • Aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymywać informację handlowe i marketingowe dotyczące produktów, które oferuje Spółka, które są realizowane w formie tzw. newsletter’a, konieczne jest podanie adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie przesyłać wiadomości.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie.

Uprzejmie informujemy, że na podstawie Pana/Pani danych osobowych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych.

Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe współpracującym z nami prawnikom, firmie księgowej, osobom zajmującym się obsługą informatyczną, podmiotom świadczącym usługi kurierskie, firmom, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych, ubezpieczycielom. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.

 Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft, Google czy Zendesk. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.

RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.

Ze swojej strony zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

W każdej chwili udzielimy Panu/Pani dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Pana/Pani niepokój.

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Pana/Pani danych osobowych niż ich przechowywanie (np. przechowujemy treść zlecenia na potrzeby obrony przed roszczeniami), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.

Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

 • do momentu zakończenia współpracy handlowej, a po takim zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń nam przysługujących i w stosunku do nas, lub przez okres wymagany w odrębnych przepisach np. do celów podatkowych lub księgowych  — w odniesieniu do danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu e-mail, nr telefonu przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy,
 • w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu weryfikacji oceny ryzyka płatniczego i określenia form płatności – przez okres przedawnienia roszczeń nam przysługujących i w stosunku do nas, jednakże w odniesieniu do danych w celu weryfikacji oceny ryzyka płatniczego i określenia form płatności przez okres nie dłuższy niż 15 lat,
 • 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane do przygotowania oferty, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
 • 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego lub przez okres wymagany w odrębnych przepisach np. do celów podatkowych lub księgowych – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego adresu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stronę internetową.

Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie może Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

 

 1. Uprawnienia właściciela danych.

Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.

Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie III) w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez wysłanie maila do Administratora danych osobowych na adres: rodo@basenserwis.pl lub wysyłając email bezpośrednio na adres biura: sylwia.biuro@basenserwis.pl

 

 1. Prawo do wniesienia skargi.

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Postanowienia końcowe.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.